tajomnik   • 17. novembra 2020  

Milé sestry a bratia, vzhľadom na Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, ktorá je uverejnená vo VESTNÍKU vlády Slovenskej republiky ročník 30, vydaného dňa 13. novembra 2020, Čiastka 16/2020, pod číslom 24, Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie, obnovuje vo svojich zboroch a skupinách spoločné sobotné bohoslužby od soboty 21. novembra 2020. Kazatelia a poverení zástupcovia zborov a skupín sú zodpovední za dodržanie všetkých zdravotno-hygienických ustanovení predmetného dokumentu v miestach svojho pôsobenia. Prosíme členov i návštevníkov cirkevných zborov a skupín, aby sa riadili ich inštrukciami.

Robíme tak v súlade s uvedeným rozhodnutím štátu, vo vedomí si svojej zodpovednosti pred Bohom i ľuďmi. Pozývame vás všetkých ku spoločným modlitbám a zodpovedným rozhodnutiam, ktoré by neohrozovali bezpečnosť tých, medzi ktorými sa pohybujeme. Podrobné informácie nájdete v dole uvedených dokumentoch. Dokumenty štátnych orgánov sú vyvesené na Úradnej tabuli Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, na Informačnom portáli Úradu vlády Slovenskej republiky, a vo Vestníku vlády uverejňovanom na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Chceme vás v tejto situácii povzbudiť k modlitbám a k štúdiu Božieho slova. Nezabúdajte hľadať všetky možnosti praktickej pomoci tým, ktorí ju vo vašom okolí potrebujú, alebo sú na ňu odkázaní.