Otázniky života

Stránka s rovnakým názvom sa pokúša načrtnúť odpovede na otázky, ktoré ľudstvo trápia, odkedy si  ich len položilo. Odkiaľ sme? Aký je zmysel našej existencie? Končí sa všetko smrťou? Kedy bude koniec sveta? To sú niektoré z otázok  na ktoré odpovedajú respondenti z radov bežných ľudí  i tých, ktorí sa týmito otázkami zaoberajú intenzívnejšie.  Ozaj, viete čo hovoria na proroctvá o roku 2012?   www.otaznikyzivota.sk  Okrem toho  stránka obsahuje aj  množstvo videí, prednášky a kurzy, ktoré uspokoja aj náročných. Nie je to bežná všehochuť s cieľom prilákať povrchných návšetevníkov. Autori týchto stránok sú zástancami myšlienky, že kvalita je dôležitejšia ako množstvo a  že ľudia majú právo na serióznosť informácií. www.otaznikyzivota.sk

História organizácie ADRA

ADRA vo svete www.adra.sk

História Adventistickej agentúry pre pomoc a rozvoj (ADRA) siaha do roku 1956. V tomto roku Cirkev adventistov siedmeho dňa v USA založila organizáciu s názvom „Seventh-day Adventist Welfare Service“ (Verejno-prospešná služba Adventistov siedmeho dňa), aby poskytovala humanitnú pomoc a starostlivosť. V tomto období sa zameriavala hlavne na pomoc oblastiam postihnutým prírodnými katastrofami v Južnej Amerike a na Blízkom východe.

V roku 1973 bola organizácia premenovaná na „Seventh-day Adventist World Service“ (Svetová služba Adventistov siedmeho dňa). V polovici sedemdesiatych rokov začala zameriavať svoje aktivity okrem pomoci pri katastrofách aj na dlhodobé rozvojové programy.

Z toho vyplývala aj posledná zmena názvu organizácie v roku 1983 na „ADRA – Adventist Development and Relief Agency“ (Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj), aby lepšie odzrkadľoval jej celkové poslanie a aktivity.

ADRA rapídne rozširovala svoju činnosť v mnohých krajinách a vo svojich programoch kládla dôraz na rozvoj spoločnosti, distribúciu potravín, inštitucionálny rozvoj a pokračujúcu pomoc pri katastrofách. O rozmanitosti jej aktivít svedčilo budovanie nemocníc v Afrike, pomoc obetiam hurikánov v Strednej Amerike, hygienické a zdravotné vyučovanie pre deti v Ázii, či zvyšovanie povedomia o celosvetových humanitných potrebách prostredníctvom tzv. „ADRA’s Global Village“ v USA.

ADRA je v súčasnosti jedna z vedúcich nevládnych humanitných organizácií vo svete. V roku 1997 jej bol udelený štatút konzultanta pri OSN, ktorý jej dáva unikátnu príležitosť zasiahnuť svojim hlasom v medzinárodnom spoločenstve. V roku 1998 ADRA poskytla viac než 18 miliónom ľudí pomoc v hodnote prevyšujúcej 133 miliónov dolárov. Počet jej zamestnancov narástol celosvetovo z pôvodných 600 na 4000 a v súčasnosti má zastúpenie vo viac ako 120 krajinách sveta.

ADRA na Slovensku

Medzi krajiny, kde ADRA aktívne pôsobí, patrí aj Slovensko. V roku 1992 bola v Bratislave založená nadácia ADRA. Jej vznik iniciovalo niekoľko nadšencov, ktorí videli potrebu existencie organizácie, ktorá by mala vo svojom programe pomoc ľuďom, ktorí z rôznych príčin trpia núdzou. Jej založenie bolo motivované aj úspešnou činnosťou organizácie ADRA na medzinárodnej báze. Slovenská pobočka sa tak začlenila do jej medzinárodnej štruktúry.

V roku 1997 bola právna forma zmenená na občianske združenie. Ústredie organizácie sa niekoľkokrát sťahovalo, momentálne má slovenská ADRA sídlo v Bratislave a pobočku v Banskej Bystrici.

V rámci Slovenska sa ADRA zameriava na pomoc v sociálnej oblasti, ale tiež na zmierňovanie následkov prírodných katastrof. Mnoho projektov bolo realizovaných v detských domovoch a sociálnych ústavoch s cieľom zlepšiť kvalitu života ich obyvateľov. Materiálna pomoc je distribuovaná do oblastí s vysokou mierou nezamestnanosti a chudoby v spolupráci s komunitnými centrami.

Od roku 2004 sa ADRA Slovensko aktívne podieľa na oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky do zahraničia pod značkou SlovakAid. Takto boli realizované projekty v Indonézii, Moldavsku, Mongolsku, Srbsku a Sudáne.

Tak, ako sa vynárajú nové potreby a objavujú nové výzvy, ADRA pokračuje vo svojej snahe uskutočňovať svoje poslanie – odrážať Božiu lásku prostredníctvom súcitu a láskavých skutkov praktickej pomoci.