Pobožnosti počas doby bordovej farby

Milí priatelia!

Náš kraj sa ocitol v bordovej zóne a to ovplyvní aj počet ľudí, ktorí sa môžu zúčastniť na pobožnosti naraz. Počet ľudí na jednej Bohoslužbe sa zredukoval na 6 návštevníkov. Preto chcem poprosiť tých, ktorí nenavštevujú pravidelne naše zhromaždenie, aby využili prenos pobožnosti cez skype, alebo si dohodli u mňa termín na popoludnie 14,00hodinu, kedy v prípade záujmu bude druhá pobožnosť.

Pre pripojenie na Skype je potrebné sa do 9,00 hod v sobotu zahlásiť na skype účet Marek Čanky. Potom vás pridáme do skupiny z ktorej sa bude prenášať pobožnosť.

Ak by ste chceli byť prítomní osobne, prosím, aby ste sa mi telefonicky ohlásili na tel. čísle 0907127410.

Vyzývam nás k zodpovednému správaniu sa voči iným, čo je prejavom lásky, ktorou nás zahŕňa náš Pán Ježiš Kristus.

Prajem nám všetkým plnohodnotné prežitie spoločne stráveného času Božieho dňa odpočinku a pocit Božieho dotyku pre každého jedného z nás. Juraj Štefanka – vedúci skupiny.

11.9.2021 pobožnosť nebude!

Pre okrskové stretnutie v N.Zámkoch sa pobožnosť v Nitre ruší. Pobožnosť môžete sledovať na skype Focus biblia. Podrobné informácie: 0904206109

Zmena začiatku pobožnosti

Túto sobotu začíname pobožnosť o 10:00

Rozlúčka s kazateľom Milenkom Vučetićom a jeho manželkou Vericou

Milí maši priaznivci. Čas letí ako voda a náš zbor sa lúči s naším kazateľom Milenkom Vučetićom a jeho manželkou Vericou. Sobota 17.7. bude sobotou Večere Pánovej aj našej rozlúčky. Prajeme im veľa Božieho požehnania na novom mieste.

Opekačka pod Zoborom

17.7.2021 o 15:00 plánujeme urobiť opekačku v kameňolome pod Zoborom (predposledná zastávka na Liečeb.ústav) Ak by bolo zlé počasie, tak sa stretnutie odkladá. Stretneme sa na parkovisku pod lesom pri Ambrele.

Tornádo na južnej Morave

Pomôžeme spolu. ADRA vyhlasuje verejnú zbierku

Extrémne teplo vystriedali extrémne búrky

Južnú Moravu zasiahli 24. júna prudké búrky sprevádzané tornádom.
Živel zničil niekoľko obcí, je množstvo ranených aj obete na životoch.
ADRA Slovensko vyhlasuje verejnú zbierku na pomoc postihnutým obyvateľom oblasti.
Účet verejnej zbierky na pomoc pre Moravu: SK83 8330 0000 0028 0179 0152 V.S.2021005
Zbierka bude prebiehať do 31.8.2021
Našu pomoc koordinujeme v spolupráci s tímami ADRA Česko.

Opäť sme z Božej milosti spolu

Milí naši priaznivci!

Opäť sa z Božej milosti môžeme stretávať na Bohoslužbách. Nevieme ako dlho bude trvať táto voľnosť, ale veríme, že nech sa deje čokoľvek, milujúcim Boha všetky veci slúžia dobré. Budeme sa pravidelne stretávať a chváliť Pána Boha na pobožnostiach v riadnom čase. Ak by bola výnimka, sledujte stránku a oznámime včas zmeny.

Verejné Bohoslužby zrušené

Milí duchovní súrodenci a priatelia!

Vzhľadom na aktuálnu situáciu šírenia korona vírusu sú verejné Bohoslužby aj v našom zbore zrušené od 19.12.2020. Hoci sa presunieme opäť do virtuálneho priestoru na Skype, kde sa budeme spolu naďalej stretávať je to situácia, ktorá nás rozhodne neuspokojuje. Situácia, ktorá sa bytostne dotýka nás, našich rodín, susedov aj všetkých ostatných pred nás kladie dôležité otázky a vedie nás k uvažovaniu ako byť viditeľným kresťanom v tomto svete, ktorý nás tlačí do izolácie. Ako rešpektovať všetky potrebné a užitočné opatrenia a súčasne byť nablízku tým, ktorí potrebujú našu pomoc. Čas problémov a obmedzení bol vždy v Božom ľude príležitosťou prehodnocovať smerovanie aj náplň svojho života. Bol časom nových nastavení a hľadaní nových riešení. Ale hlavne bol časom hľadania Pána Boha, aby nám zo zložitej situácie ukázal východisko, aby nám pomohol zvládnuť nové podmienky a pomohol byť tými, ktorých On posiela do chorej spoločnosti a tým nemyslím iba Covid 19. Čoraz viac ľudí okolo nás hovorí ako boli chorobou zasiahnutí sami, alebo ich blízki. Množia sa vážne stavy a aj úmrtia. Byť v tomto čase človeku nablízku, byť mu k dispozícii, keď je bezradný a má strach je nesmierne dôležité. Využime toto zvláštne obdobie na to, aby sme si pospomínali na svojich známych s ktorými sme už dlho nehovorili. Obnovme svoje staré kontakty a zistime, či nepatria medzi tých, ktorí potrebujú pomoc, podporu a možno len porozprávať sa. Šíriaca sa choroba nie je záverečnou udalosťou dejín a raz sa skončí. Božie slovo nám jasne ukazuje svetlo do tejto situácie a vyzýva nás, aby sme práve v takomto čase pozerali za obzor k cieľu, ktorý leží pred nami. Je to večný život so Stvoriteľom, ktorého kráľovstvo sa nezadržateľne približuje a žiadna choroba ani iné obmedzenie na tomto Jeho rozhodnutí nič nezmení. Pán Ježiš pri hrobe svojho priateľa Lazara povedal jeho plačúcej sestre Marte: Ja som vzkriesenie a život. Ten, kto verí vo mňa aj keby zomrel bude žiť. A nik kto verí vo mňa nezomrie naveky. Do tohto času buďme ľuďmi potešenia a nádeje, pretože taký je aj Ježiš. Ešte krátky čas, obmedzenia pominú a my sa opäť stretneme v našom zhromaždení. A na tento čas a na vás sa teším.

Juraj Štefanka – vedúci zboru

Pobožnosť 28.11 nebude v modlitebni

pre neúčasť väčšiny, budeme len na skype

Otvorenie pobožností najnovšia správa

tajomnik   • 17. novembra 2020  

Milé sestry a bratia, vzhľadom na Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, ktorá je uverejnená vo VESTNÍKU vlády Slovenskej republiky ročník 30, vydaného dňa 13. novembra 2020, Čiastka 16/2020, pod číslom 24, Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie, obnovuje vo svojich zboroch a skupinách spoločné sobotné bohoslužby od soboty 21. novembra 2020. Kazatelia a poverení zástupcovia zborov a skupín sú zodpovední za dodržanie všetkých zdravotno-hygienických ustanovení predmetného dokumentu v miestach svojho pôsobenia. Prosíme členov i návštevníkov cirkevných zborov a skupín, aby sa riadili ich inštrukciami.

Robíme tak v súlade s uvedeným rozhodnutím štátu, vo vedomí si svojej zodpovednosti pred Bohom i ľuďmi. Pozývame vás všetkých ku spoločným modlitbám a zodpovedným rozhodnutiam, ktoré by neohrozovali bezpečnosť tých, medzi ktorými sa pohybujeme. Podrobné informácie nájdete v dole uvedených dokumentoch. Dokumenty štátnych orgánov sú vyvesené na Úradnej tabuli Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, na Informačnom portáli Úradu vlády Slovenskej republiky, a vo Vestníku vlády uverejňovanom na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Chceme vás v tejto situácii povzbudiť k modlitbám a k štúdiu Božieho slova. Nezabúdajte hľadať všetky možnosti praktickej pomoci tým, ktorí ju vo vašom okolí potrebujú, alebo sú na ňu odkázaní.