Vstaňte, dobrorečte Hospodinovi, svojmu Bohu, od vekov až na veky! A nech dobrorečia menu tvojej slávy a vyvýšenému nad každé dobrorečenie a chválu!  Ty si, ó, Hospodine, ty si sám jediný! Ty si učinil nebesia, nebesia nebies a všetko ich vojsko, zem a všetko, čo je na nej, moria a všetko, čo je v nich, a ty dávaš tomu všetkému život, a vojsko nebies sa tebe klania. /Neh 9, 5.6/

Turbulentný život okolo nás niekedy môže vzbudzovať dojem, ako keby Pán Boh nemal veci pod kontrolou a vedie k pochybnosti, či Pán Boh vôbec je.

Dnešné Božie slovo som si vypožičal z biblickej knihy Nehemiáš, kde sa Boží ľud znova formuje po 70 ročnom vyhnanstve v Babylone. Sedemdesiat rokov je veľmi dlhá doba, ktorú žili na území iného nie priateľského štátu, pod jeho vplyvom a pod jeho zákonmi. Ľudia si mohli si klásť otázku: „Prečo sme tu?“ Ale nikto túto otázku nekladie. Celý národ vie, že to, čo sa im stalo, je pre ich nevernosť voči Pánu Bohu. Žnú iba ovocie vlastných rozhodnutí. Spolu s nimi samozrejme aj tí, ktorí za nič nemohli – ich deti a verní Boží služobníci. Po sedemdesiatich rokoch sa z Božej milosti podľa proroctva vracajú domov a vyhodnocujú svoj pobyt v Babylone. Povedia si: „Už nikdy viac“. Preto pod vedením svojich kňazov dobrorečia Pánu Bohu, ktorý ich doviedol domov. Vyznávajú svoje hriechy a robia rozhodnutie celým srdcom sa držať Pána Boha, aby sa nič podobné už neopakovalo. Uznaním Božej zvrchovanosti začína proces ich uzdravovania. Oni sa vzdialili od Pána Boha no On od nich nikdy nie. Mnoho z Božích vecí zabudli a museli sa učiť znova, ale išli do toho projektu takí akí boli. A Pán Boh ich túžbu prijal.

Ani dnes to nie je inak. Možno sa nám dejú veci za ktoré nemôžeme a možno sme si vedomí svojich nesprávnych rozhodnutí. Ale Boh, ktorý je verný a stále udržiava všetko svojou mocou je stále tu a stojí pri nás. Ak Ho uznáme za autoritu a prijmeme jeho rady pre náš život, aj v našom živote nastane obrat a my uvidíme Božiu vernosť a moc.

Priateľ je človek, ktorý vám hovorí zlé veci do očí a za chrbtom hovorí o vás veci dobré. /Anonym/